Specialisten in Kunststof Lassen

Deze website wordt beheerd door Aeson BV, Havenstraat 52, 1271 AG Huizen. Leest u a.u.b. deze bepalingen goed door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen deze bepalingen te aanvaarden, ongeacht of u al dan niet besluit zich bij Aeson BV te registreren. Gebruik deze website niet wanneer u deze bepalingen niet aanvaardt.

Algemene opmerkingen

De informatie op deze website is bedoeld om zo uitvoerig en feitelijk mogelijk te zijn. Aeson BV behoudt zich echter het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving prijswijzigingen door te voeren en de constructie, uitvoering, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en beschikbaarheid van producten te wijzigen.

Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die beheerd worden door een onafhankelijke externe aanbieder. De informatie die op deze websites wordt gegeven, komt volledig voor de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites. Aeson BV heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van onafhankelijke externe aanbieders en biedt deze links uitsluitend aan voor het gemak van de bezoeker aan deze website.

Imprint

Aeson BV Nederland B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Nederlands recht welke statutair gevestigd is in Huizen.

Adres: Havenstraat 52, 1271 AG, Nederland
KvK nummer
BTW-identificatienummer

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 035-5233828
Maandag – vrijdag: 08:00 – 17:00

Directeur: ing. R.W. Dasbach (Algemeen Directeur, Aeson BV)

TOEGANGSVOORWAARDEN WEBSITE AESON-ASSEMBLAGE BV

1. Intellectuele eigendom

Alle materialen op de website zijn het intellectuele eigendom van Aeson BV. De inhoud mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd anders dan noodzakelijk is om deze online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan complete pagina’s van de website af te drukken voor uw persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat:

(a) de documenten op de website of afbeeldingen daarin op geen enkele manier worden gewijzigd
(b) afbeeldingen op de website nooit afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt en
(c) het copyright en handelsmerk van Aeson BV, of een verwijzing hiernaar, in alle kopieën wordt opgenomen.

Onverminderd het bovenstaande zal Aeson BV bezoekers van deze website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpaper en andere materialen van de website te downloaden. Voor deze downloads gelden de hier genoemde voorwaarden.

Ieder gebruik van gedeelten van de website dat niet in overeenstemming is met de hier genoemde voorwaarden, is verboden. De materialen op deze website zijn in alle stadia van productie zorgvuldig gescand en gecontroleerd. Desalniettemin raadt Aeson BV u aan gebruik te maken van geactualiseerde antivirussoftware.

2. Persoonlijke gegevens en hyperlinks

Aeson BV respecteert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en de privacy van elke persoon die deze site bezoekt. U vindt hierover meer informatie onder Privacy en cookiebeleid. De site bevat hyperlinks naar andere websites die door derden beheerd worden. De inhoud van dergelijke websites van derden is de verantwoordelijkheid van de betreffende website-eigenaar. Aeson BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de naleving van privacywetten op de gegevens op dergelijke websites van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Raadpleeg de privacyverklaringen van de individuele aanbieders.

3. Toegankelijkheid

Hoewel Aeson BV zich inspant ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag normaal toegankelijk is, kan Aeson BV niet aansprakelijk worden gehouden wanneer de website op enig moment en voor enige tijd niet beschikbaar zou zijn. De website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving niet beschikbaar zijn als gevolg van een systeemfout, in verband met onderhoud of reparatie, of vanwege redenen die buiten de invloed van Aeson BV vallen.

4. Materiaal dat door bezoekers wordt verstrekt

Met uitzondering van uw persoonsgegevens, die onder het Privacy & Cookies beleid van Aeson BV vallen, zal al het materiaal dat u naar de website verzendt, beschouwd worden als niet vertrouwelijk en niet vallend onder een intellectueel eigendom. Aeson BV heeft geen enkele verplichting ten aanzien van dit materiaal. Het staat Aeson BV en door Aeson BV aangewezen medewerkers vrij dit materiaal en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en overige inhoud te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en op andere manieren, voor elk gewenst doel, te gebruiken.

Het is verboden materiaal naar de website te versturen of op de website te plaatsen

(a) dat bedreigend, beledigend, kwetsend, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, grof, lasterlijk, godslasterlijk of discriminerend is, aanzet tot geweld of rassenhaat, inbreuk maakt op het vertrouwen of de privacy van een derde, of irritatie of ongemak oproept; of
(b) waarvoor u niet over de vereiste toestemming en/of goedkeuring beschikt; of
(c) dat deel uitmaakt van gedrag dat kan worden aangemerkt als crimineel, of daartoe aanzet, kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid of in andere zin inbreuk maakt op de wet of de rechten van derden, in ieder land ter wereld; of
(d) dat technisch schade kan toebrengen (met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, databommen, trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten en andere schadelijke software of gegevens).

Het is niet toegestaan de website te misbruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hacking. Aeson BV behoudt zich het recht voor om dergelijke verboden inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen en / of te wijzigen.

Aeson BV zal volledige medewerking verlenen aan autoriteiten of juridische instanties die Aeson BV kunnen verzoeken of opdragen om de identiteit te onthullen of medewerking te verlenen aan het lokaliseren van iemand die materiaal naar de website heeft verstuurd zoals in deze paragraaf 4 omschreven.

5. Juistheid van de informatie

Beschikbaarheid, omvang van de diensten, aanbiedingen, technologie en apparatuur kunnen per land verschillen. Vanwege de aard van de veranderingen die tijdens de jaarlijkse updates etc, ingevoerd worden, kunnen producten die op deze site getoond en diensten die op deze site beschreven worden van de nieuwste specificatie afwijken.

Aeson BV zal al het redelijke doen om te verzekeren dat de inhoud van deze website juist en actueel is. We behouden ons echter het recht voor om op eender welk moment zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen, materialen, uitrusting, specificaties, modellen en beschikbaarheid te wijzigen. Aeson BV behoudt zich het recht voor om product- en dienstspecificaties op eender welk moment te wijzigen, en Aeson BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele claims of verliezen die voortvloeien uit een vertrouwen in de inhoud van de website.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraken en voorstellingen op de website en het materiaal op de website wordt "als zodanig" verstrekt, zonder voorbehoud, garanties of andere voorwaarden. Bijgevolg en voor zover wettelijk is toegestaan, biedt Aeson BV de website aan op voorwaarde dat Aeson BV alle verantwoordelijkheden, garanties, bepalingen en andere voorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, de voorwaarden die bij wet worden opgelegd), met uitzondering van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in verband met deze website uitsluit.

6. Aansprakelijkheid

Aeson BV en haar bestuurders en medewerkers zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die door u of door derden kan worden geleden (inclusief, zonder beperking, iedere vorm van directe, indirecte, strafrechtelijke of bedrijfsschade, derving van inkomsten, winst of goodwill, verlies van gegevens, contracten, geld of schade of verlies dat verband houdt met de onderbreking van bedrijfsactiviteiten), noch voor enig nadeel als gevolg van onachtzaamheid, het onvermogen om deze website te gebruiken of als gevolg van websites die gelinkt zijn aan de website of de materialen op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen treffen als gevolg van uw bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website of van enige website die via een link met deze website is verbonden. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Aeson BV uitsluiten of beperken met betrekking tot:

(a) de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Aeson BV;
(b) bedrog of misleidende voorstellingen;
(c) aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met deze website zullen worden beslecht volgens Nederlands recht en kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Aeson BV.

VOORWAARDEN VOOR DOWNLOADS WEBSITE AESON-ASSEMBLAGE BV

Aeson BV is eigenaar van de downloadbare materialen op de site (de "Materialen") en verleent u hierbij de niet-exclusieve persoonlijke toestemming om de materialen onder de hierboven uiteengezette voorwaarden en de volgende aanvullende voorwaarden hieronder te gebruiken (samen naar verwezen als de "Gebruikersvoorwaarden").

De Materialen zijn de intellectuele eigendom van Aeson BV. U mag voor de Materialen of de rechten die u onder de Gebruikersvoorwaarden toegekend zijn geen sublicentie verlenen, ze toewijzen, overdragen of verkopen en moet u ervoor zorgen dat het auteursrecht, merkenrecht en andere mededelingen van Aeson BV verschijnen op alle gedownloade Materialen en alle kopieën die u maakt.

Elk gebruik van de Materialen op een andere manier dan in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden voor welk doel dan ook, is verboden.

De Materialen op deze site werden in alle productiestadia grondig gescand en getest. Niettegenstaande raadt Aeson BV u aan er toch nog een virusscan op uit te voeren alvorens ze te gebruiken. Aeson BV raadt u ook aan een bijgewerkte back-up van uw harde schijf te hebben alvorens de software te gebruiken. Raadpleeg uw netwerkbeheerder alvorens Materialen naar een computer in het netwerk te downloaden.

Privacy- en cookiebeleid

Bekijk onze Privacy- en cookiebeleid

© 2018 Aeson BV Nederland B.V.

Onze site gebruikt cookies om uw bezoek efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Door onze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.